پلاتر لیزری

پلاتر لیزری برای نیازهای گوناگون مانند چاپ نقشه مهندسی در دفاتر فنی، آرشیو و اسناد، مهندسی عمومی و نقشه کشی کاربرد دارد. پلاتر لیزری اسه ساخت هلند، دارای برترین تکنولوژی پلاتر لیزری است که توسط Oce معرفی شده و شرکت واریان ایران نماینده انحصاری پلاتر لیزری اوسه در ایران است

Océ Plotwave 365

Océ Plotwave 365

Océ Plotwave 340

Océ Plotwave 340

Océ TDS 700

Océ TDS 700

Océ TDS 750

Océ TDS 750

Océ TDS 450

Océ TDS 450

Océ PlotWave 360

Océ PlotWave 360

Oce Plotwave 350

Oce Plotwave 350

Get more options to print the way you want, wherever you are with the Océ PlotWave® 350 printing system. Designed to meet the needs of technical professionals on the go. This system is the next wave in versatility, speed and reliability for printing, copying and scanning technical documents. It builds on the award-winning success of the Océ PlotWave 300 printer, enhanced with new improvements to keep your business moving ahead. The Next Wave in… • Speed:...

Read More

Share: